Skip to content

Card types

Pokémon

Name Sorting weight
Alolan Pokémon 4
Ancient Pokémon 4
Crystal Pokémon 5
Dark Pokémon 4
Dynamax Pokémon 2
Eternamax Pokémon 2
Full Art Pokémon 1
Fusion Strike Pokémon 4
Future Pokémon 4
Galarian Pokémon 4
Gigantamax Pokémon 2
Hisuian Pokémon 4
Light Pokémon 4
Mega Pokémon 3
Pokémon 8
Pokémon BREAK 8
Pokémon LEGEND 8
Pokémon LV.X 8
Pokémon Prime 8
Pokémon SP 4
Pokémon TAG TEAM 3
Pokémon V 8
Pokémon V-UNION 8
Pokémon VMAX 8
Pokémon VSTAR 8
Pokémon ex 8
Pokémon ex (SV) 8
Pokémon δ 4
Pokémon ◇ 7
Pokémon ☆ 8
Pokémon-EX 8
Pokémon-GX 8
Primal Pokémon 3
Radiant Pokémon 7
Rainbow Pokémon 6
Rapid Strike Pokémon 4
Shining Pokémon 7
Shiny Pokémon 6
Single Strike Pokémon 4
Team Plasma Pokémon 4
Terastal Pokémon 3
Trainer's Pokémon 4
Ultra Beast 4

Trainer

Name Sorting weight
Ace Spec 7
Ancient Trainer 4
Full Art Trainer 1
Fusion Strike Trainer 4
Future Trainer 4
Goldenrod Game Corner 8
Item 8
Pokémon Tool 8
Rainbow Trainer 6
Rapid Strike Trainer 4
Rocket's Secret Machine 8
Rocket's Secret Robot 8
Single Strike Trainer 4
Stadium 8
Supporter 8
Team Flare Gear 4
Team Flare Hyper Gear 4
Team Plasma Trainer 4
Technical Machine 8
Trainer 8
Trainer TAG TEAM 3
Trainer ◇ 7

Energy

Name Sorting weight
Basic Energy 8
Energy ◇ 7
Fusion Strike Energy 4
Rapid Strike Energy 4
Single Strike Energy 4
Special Energy 8
Team Plasma Energy 4